Zhong guo tong ji nian jian = China statistical yearbook

Saved in:
Bibliographic Details
Previous Title:China statistical yearbook. f
Corporate Author: China, Guo jia tong ji ju
Contributors: China; China Guo jia tong ji ju
Format: Print | Journal Statistics
Language:Chinese
English
Published: Bei jing Zhong guo tong ji chu ban she 1982-
Journals Online & Print:
Drawer...
Check availability: HBZ Gateway
Subito Delivery Service: Order now.
Keywords:
Description
Published:1981(1982) - 1996; 16.1997 -
Item Description:Anfangs ohne Parallelsacht
Erscheint jährlich
Herausgeber bis 36 (2017): Zhong hua ren min gong he guo guo jia tong ji ju bian
ISSN:0255-6766
1052-9225